Photon beam asymmetry Sigma for eta and eta' photoproduction from the proton