METABOLOMICS ANALYSIS OF LEISHMANIA PROMASTIGOTES TREATED WITH THE 6-AMINONICOTINAMIDE