Archimedes: Pros Eratosthenen ephodos (Methodenlehre)