Protein kinase C mediates human neutrophil cytotoxicity